Üldine

Tamsalu Tervisekeskusel (Tamsalu Perearstid OÜ) on seadusest tulenev kohustus kaitsta patsientide isikuandmeid. Tamsalu Tervisekeskus (Tamsalu Perearstid OÜ) on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on saladuse hoidmise kohustus ja tervise infosüsteemi põhimääruse §-st 11 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-st 41 tulenev õigus töödelda andmesubjekti nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid.

Eriliigiliste isikuandmete töötlemine sisaldab järgmisi tegevusi: isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Tamsalu Tervisekeskuse (Tamsalu Perearstid OÜ) infosüsteemides hoitavate andmete turvalisuse tagamiseks on kehtestatud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Turvalisus- ja privaatsuspoliitikat vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Juurdepääs patsiendi infole on patsiendil endal või selleks volitatud isikutel.

Tamsalu Tervisekeskus (Tamsalu Perearstid OÜ) rakendab administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid patsiendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kogume ja töötleme isiku isikuandmeid, kui: isik on/on olnud Tamsalu Tervisekeskuse (Tamsalu Perearstid OÜ) nimistutesse kuuluv patsient, isiku lähedane (laps, täiskasvanud hooldatav), kui meie patsient on isiku märkinud oma kontaktisikuks.

Patsiendi isikuandmeid on Tamsalu Tervisekeskusel (Tamsalu Perearstid OÜ) õigus edastada seaduspärase nõudmise alusel (politsei, haigekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel).

Patsiendil on õigus tutvuda enda kohta käivate andmetega, mida Tamsalu Tervisekeskus (Tamsalu Perearstid OÜ) on kogunud.

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega pöörduda Tamsalu Tervisekeskuse (Tamsalu Perearstid OÜ) andmekaitse spetsialisti poole (perearstid@tamsalu.ee).